مالی

کمکهای نقدی شما به هر میزان ما را در ادامه ی راهی که پیش گرفته ایم مصمم تر می نماید.شما می توانید یا به صورت حامی شدن دانش آموزان یا کمک های مستمر و یا موردی همراه ما باشید.