پولر

در لیست زیر حامیانی که از طریق برنامه پولر به بنیاد مهر تهران کمک مالی کرده اند معرفی می‌شود.

 

ردیف نام مبلغ(ریال) شماره موبایل
۱ حامی ۱ 100 0912xxx3444
۲ حامی ۲ 100 0922xxx3465
۳ حامی ۳ 100 0910xxx3424
۴ حامی ۴ 100 0935xxx3474
۵ حامی ۵ 100 0902xxx8464
. . .  
. . .  
. . .  
. . .