مددجو

ابتدا مددجو معرفی شده که از طریق آشنایان با بنیاد مهر و یا سایر مددجویان، با بناید برای تهیه وسیله کار یا کمک هزینه تحصیلی ارتباط برقرار نموده جهت محاصبه حضوری دعوت می‌گردد. در این مصاحبه که توسط مدیر اجرایی و یکی از مددکاران بنیاد که بصورت افتخاری در بنیاد فعالیت می‌نماید انجام می‌شود ابتدا وضعیت خانوادگی و توانمدیهای مددجو مشخص می‌گردد و با ایشان قرار بازدید از منزل گذاشته می‌شود.
جهت حفظ آبروی مددجویان معرفی شده تحقیقات بنیاد مهر با درنظر گرفتن این مساله و منحصر به بازدید از منزل نامبرده و صحبت درباره تواناییها لازم مددجو برای وسیله کار تقاضا شده و چگونگی وضعیت زندگی ایشان انجام می‌شود.پس از این تحقیق فرم از پیش آماده شده توسط مددجو و مددکاران اعزامی تکمیل می‌گردد و مددکاران نظر خویش را مدیر اجرایی بنیاد اعلام می‌دارد. پس از مثبت بودن نتیجه تحقیق، مددجو با مدارک مورد نیاز (کپی شناسنامه، مدرک که نشان دهنده دوره های آموزشی مرتبط با وسیله کار مورد نظر باشد) مراجعه نموده و حواله وسیله کار صرفا به کسانی که با بنیاد مهر همکاری می‌کنند به مددجو تحویل داده می‌شود.