روال مالی

جدول زیر سیر صعودی کمک‌های دریافتی و هم‌چنین کمک‌های انجام شده در بنیاد را از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۶ را نمایش می‌دهد.

سال مالی کمک‌های دریافتی (ریال) کمک‌های انجام شده(ریال)
78 82.398.520 34.811.500
79 243.124.573 201.308.000
80 239.551.000 239.781.260
81 301.388.949 267.860.200
82 329.070.400 288.285.000
83 390.065.125 336.971.840
84 435.898.500 344.094.800
85 504.898.100 458.290.561
86 709.737.500 597.088.169
   87 813.720.500 664.053.900
   88 685.682.920 558.126.500
   89 917.627.045 713.761.000
   90 1.036.494.521 830.322.000
   91 1.162.986.000 884.230.071
   92 1.580.853.980 1.247.271.960
   93 2.000.538.525 1.579.331.170
   94 2.918.718.637 2.074.176.158
   95 2.763.334.470 1.633.150.500
   96 3.871.999.708 3.898.132.909