اعضا هیئت مدیره

اعضا اصلی هیئت مدیره عبارتند از

خانم منصوره خلیلی رئیس هیئت مدیره
خانم ژاله شادی طلب نائب رئیس
خانم فردوس منوچهریان خزانه دار
خانم فیروزه خلعت بری عضو هیئت مدیره
خانم صدیقه قاسمی نژاد جامعی عضو هیئت مدیره